Facer

Os propietarios terán que estar 24 horas a disposición dos inquilinos e deberán subscribir un seguro de responsabilidade civil

Decreto autonómico que regula as vivendas de uso turístico

28-01-2017

vivendas de uso turístico

O decreto autonómico que regula as vivendas de uso turístico, aprobado antonte, vai dirixido especialmente aos pisos ou vivendas habituais que se poden alugar no verán, Semana Santa, pontes ou calquera período que se considere. Uns pisos que ata agora non estaban regulados, mentres que os apartamentos turísticos - bloques de pisos vacacionais- ou as vivendas turísticas, -vivendas rurais que reúnen uns estándares de calidade acreditados pola Xunta- xa estaban suxeitos a normativa, aínda que tamén aparecen neste decreto. Os propietarios que oferten un piso ou vivenda para alugar en curtos período de tempo -non superiores a 30 días- deben realizar unha serie de pasos para darse de alta na Xunta entre Semana Santa e o verán, prazo que dá o Goberno galego para rexistrase. Tambiéndeberán cumprir unha serie de condicións que, segundo indica a Xunta, son as menos restritivas de todas as comunidades autónomas que dispoñen dun decreto de similares características ao aprobado onte. O Clúster Turismode Galicia considera que na comunidade hai máis de 30.000 vivendas de aluguer vacacional que deberán darse de alta coa entrada en vigor deste decreto. E fontes do Executivo galego falan de entre 10.000 e 30.000 inmobles.

Condicións

Amoblados.

Estes inmobles de uso turístico deberán estar amoblados e dotados de «os aparellos e aveños para a súa utilización inmediata», segundo o decreto. Ademais, todo deberá estar «en perfecto estado de hixiene». O propietario poderá realizar un inventario detallado do mobiliario, que será presentado ao cliente e que poderá realizarse unha comprobación á súa saída.

Calefacción.
Será obrigatorio dispoñer de calefacción entre outubro e maio. A Xunta permite prescindir deste servizo se a vivenda alúgase soamente entre xuño e setembro, ambos os incluídos.

Teléfono 24 horas e servizo de mantemento.
Deberá contar cun número de teléfono dispoñible as 24 horas para a atención do usuario e as incidencias que poidan xurdir. Así mesmo, tamén deberá contar cun servizo de asistencia e mantemento da vivenda.

Folla de reclamacións.
Será obrigatorio dispoñer de folla de reclamacións que deberá ser entregada cando se solicite. Así mesmo, deberá colgarse un cartel informativo indicando a existencia das mesmas.

Rexistro de entrada de viaxeiros.
Estas vivendas deberán cumprir coa normativa vixente en materia de libros de rexistro e partes de entrada de viaxeiros á policía.

Procedemento

Pagar taxas e darse de alta.
Para rexistrar este tipo de vivendas, o primeiro que se debe facer é presentar unha declaración responsable de inicio de actividade na área provincial de Axencia Turismo de Galicia. Antes de presentar esta declaración, haberá que pagar as correspondentes taxas que neste caso, son de 56,26 euros.

Licenza de ocupación.
Deberá ter licenza de primeira ocupación ou cédula de habitabilidade. Tamén vale certificado final de obra ou certificado municipal que acredite que a edificación reúne as condicións técnicas e urbanísticas para o seu destino a vivenda. Mesmo valería un informe do órgano municipal ou autonómico competente no que se indica que a vivenda non ten orde de derriba ou non se adoptaron medidas de restauración da legalidade urbanística ou ambiental. É dicir, que só as vivendas declaradas como ilegais non cumprirían este requisito.

Seguro de responsabilidade civil.
Este seguro cubrirá ao usuario da vivenda ante posibles danos corporais, materiais ou prexuízo económicos que deriven do desenvolvemento da súa actividade. Un seguro que se esixe en calquera actividade turística.

Rexistro de Empresas. A Xunta inscribirá estes expedientes no Rexistro de Empresas e Actividades Turísticas de Galicia.

Consenso

Turismo explica que o decreto foi acordado co sector hostaleiro, coa Fegamp, coa Federación de Asociación de Vivendas Turísticas e con varias asociacións de consumidores.        

Compartir: